Maker & Taker là gì?
21/01/2022

Maker & Taker là gì?

Cũng như các sàn giao dịch khác, Nami Exchange hoạt động theo cơ chế thu phí Maker-Taker với cách tính phí Maker & Taker khác nhau.  Thông thường biểu phí của Maker sẽ thấp hơn Taker. Cả Maker và Taker đều đóng vai trò quan trọng trong sổ lệnh của sàn giao dịch.

Taker

Khi đặt lệnh giao dịch, người dùng ngay lập tức là một “Taker” cho dù thực hiện một phần hoặc toàn bộ lệnh.

Các giao dịch từ lệnh Market luôn là Taker vì lệnh Market không bao giờ có trên sổ lệnh. Những trader này "lấy" một khối lượng giao dịch trên sổ lệnh nên được gọi là Taker.

Maker

Người dùng sẽ được coi là một “Maker” khi đặt một lệnh không được thanh khoản ngay tức thì, khi đó lệnh này sẽ được ghi lại trên Sổ lệnh trong trạng thái chờ khớp/hoàn tất lệnh sau đó khi có người khác chấp nhận.

  1. Các giao dịch khớp bởi Taker
  2. Nơi Maker đặt lệnh