Thỏa thuận dịch vụ

Các Điều khoản Sử dụng Nami.Exchange này được ký kết giữa bạn (sau đây được gọi là “bạn” hoặc “của bạn”) và các nhà khai thác Nami.Exchange (như được định nghĩa bên dưới). Bằng cách truy cập, tải xuống, sử dụng hoặc nhấp vào “Tôi đồng ý” để chấp nhận bất kỳ Dịch vụ nào từ Nami.Exchange (như được định nghĩa bên dưới) do Nami.Exchange cung cấp (như được định nghĩa bên dưới), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và các điều kiện được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này (sau đây được gọi là “các Điều khoản này”). Ngoài ra, khi sử dụng một số tính năng của Dịch vụ, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung cụ thể áp dụng cho các tính năng đó.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản vì chúng chi phối việc sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange của bạn. CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CHỨA CÁC ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG BAO GỒM MỘT ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT QUA HÌNH THỨC PHÁP LÝ. Các điều khoản của điều khoản trọng tài được quy định trong Điều 10, “Giải quyết tranh chấp: Nơi phán xử, Phán quyết trọng tài, Từ bỏ Hành động Tập thể”, dưới đây. Như với bất kỳ tài sản nào, giá trị của Tiền tệ kỹ thuật số (như được định nghĩa bên dưới) có thể dao động đáng kể và có rủi ro thiệt hại kinh tế đáng kể khi mua, bán, nắm giữ hoặc đầu tư vào Tiền tệ kỹ thuật số và các sản phẩm phái sinh của chúng.
Bằng cách sử dụng dịch vụ Nami.exchange, bạn xác nhận và đồng ý rằng:
 • Bạn nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ kỹ thuật số và các giao dịch phái sinh của chúng.
 • Bạn sẽ đánh giá tất cả rủi ro liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ chuyển đổi và giao dịch của nami.
 • Nami.exchange sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ rủi ro nào.
Bằng cách truy cập, sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange với bất kỳ khả năng nào, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không truy cập Nami.Exchange hoặc sử dụng các dịch vụ của Nami.Exchange.
I. Định nghĩa
 1. Nami.Exchange đề cập đến một hệ sinh thái bao gồm các trang web Nami.Exchange (có tên miền bao gồm nhưng không giới hạn ở https://nami.exchange), ứng dụng di động, ứng dụng khách, applet và các ứng dụng khác được phát triển để cung cấp Nami.Exchange Dịch vụ và bao gồm các nền tảng, trang web và ứng dụng khách được vận hành độc lập trong hệ sinh thái (ví dụ: Nền tảng mở của Nami.Exchange, Nami.Exchange Launchpad, Nami Wallet…). Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản sử dụng có liên quan của các nền tảng trên và nội dung của các Điều khoản này, các điều khoản áp dụng tương ứng của các nền tảng đó sẽ được ưu tiên áp dụng.
 2. Nhà điều hành Nami.Exchange đề cập đến tất cả các bên điều hành Nami.Exchange, bao gồm nhưng không giới hạn pháp nhân, các tổ chức chưa hợp nhất và các nhóm cung cấp Dịch vụ Nami.Exchange và chịu trách nhiệm về các dịch vụ đó. Để thuận tiện, trừ khi có quy định khác, các tham chiếu đến “Nami.Exchange” và “chúng tôi” trong các Điều khoản này có nghĩa cụ thể là Nhà điều hành Nami.Exchange. THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, Nami.Exchange CÓ QUYỀN THAY ĐỔI CÁC HÌNH THỨC ĐIỀU HÀNH, VẬN HÀNH NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH, VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP, BẠN HÃY XÁC ĐỊNH CÁC QUYỀN HẠN BẰNG ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI BẠN VÀ CÁC QUỐC GIA CỦA TRANH CHẤP, PHỤ THUỘC VÀO CÁC DỊCH VỤ CỤ THỂ BẠN SỬ DỤNG VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN HOẶC LỢI ÍCH CỦA BẠN.
 3. Dịch vụ Nami.Exchange đề cập đến các dịch vụ khác nhau do Nami cung cấp cho bạn. Các dịch vụ của Nami.Exchange bao gồm nhưng không giới hạn ở các thành phần của hệ sinh thái Nami.Exchange như Nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số, lĩnh vực tài chính, Nami Labs, Nami Academy, Nami Today, Nami Launchpad, Nami Mining, Nami Newsroom và các dịch vụ mới sẽ được cung cấp bởi Nami Foundation.
 4. Quy tắc nền tảng Nami.Exchange đề cập đến tất cả các quy tắc, diễn giải, thông báo, tuyên bố, thư đồng ý và các nội dung khác đã và sẽ được Nami.Exchange phát hành sau đó, cũng như tất cả các quy định, quy tắc thực hiện, mô tả quy trình sản phẩm, và các thông báo được xuất bản trong Trung tâm trợ giúp hoặc trong các sản phẩm hoặc quy trình dịch vụ.
 5. Người dùng đề cập đến tất cả các có nhân, tổ chức hoặc tổ chức truy cập, tải xuống hoặc sử dụng Nami.Exchange hoặc Dịch vụ Nami.Exchange và những người đáp ứng các tiêu chí và điều kiện do Nami.Exchange quy định. Nếu tồn tại các thỏa thuận khác cho các thực thể như nhà phát triển, nhà phân phối, nhà tạo lập thị trường và sàn giao dịch Tiền tệ kỹ thuật số, thì các thỏa thuận đó sẽ được tuân theo.
 6. Tiền tệ kỹ thuật số đề cập đến các mã thông báo hoặc tiền điện tử được mã hóa hoặc kỹ thuật số với một giá trị nhất định dựa trên công nghệ blockchain và mật mã và được phát hành và quản lý theo hình thức phi tập trung.
 7. Tài sản kỹ thuật số đề cập đến Tiền tệ kỹ thuật số, các sản phẩm phái sinh của chúng hoặc các loại tài sản số hóa khác có giá trị nhất định.
 8. Tài khoản Nami.Exchange đề cập đến các tài khoản cơ bản, bao gồm tài khoản chính và tài khoản phụ, được mở bởi Nami.Exchange để Người dùng ghi lại trên Nami.Exchange việc sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange, các giao dịch, các thay đổi về tài sản và các thông tin cơ bản. Tài khoản Nami.Exchange là cơ sở để Người dùng tận hưởng và thực hiện các quyền của mình trên Nami.Exchange.
 9. Giao dịch tiền điện tử đề cập đến các giao dịch giao ngay trong đó một loại tiền kỹ thuật số được trao đổi cho một loại tiền kỹ thuật số khác.
 10. tài khoản ký quỹ đề cập đến các tài khoản đặc biệt do Người dùng mở trên Nami.Exchange để gửi và rút tài sản thế chấp (chẳng hạn như tiền ký quỹ) theo các Điều khoản này (bao gồm Thỏa thuận dịch vụ hợp đồng Nami.Exchange và Quy tắc nền tảng Nami.Exchange), theo yêu cầu giao dịch hợp đồng, giao dịch đòn bẩy và / hoặc dịch vụ cho vay.
 11. Cho vay đề cập đến việc Nami.Exchange cho vay tiền tệ kỹ thuật số cho người dùng với lãi suất thu được theo những cách nhất định (dưới hình thức tiền tệ kỹ thuật số), bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ giao dịch đòn bẩy và cho vay tiền tệ hiện đang được cung cấp và các hình thức khác của các dịch vụ cho vay / cho vay do Nami.Exchange triển khai.
II. Các quy định chung
1. Giới thiệu về các Điều khoản này
a. Quan hệ hợp đồng

Các Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận pháp lý và tạo ra một hợp đồng ràng buộc giữa bạn và Nami.Exchange Operator.

b. Điều khoản bổ sung

Do sự phát triển nhanh cháng của Tiền tệ kỹ thuật số và Nami.Exchange, các Điều khoản này giữa bạn và Nhà điều hành Nami.Exchange không liệt kê hoặc bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và không đảm bảo hoàn toàn phù hợp với các nhu cầu phát sinh từ sự phát triển trong tương lai. Do đó, CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ (https://nami.exchange/privacy), QUY TẮC NỀN TẢNG CỦA NAMi.Exchange, VÀ TẤT CẢ CÁC THỎA THUẬN KHÁC ĐƯỢC THAM GIA RIÊNG GIỮA BẠN VÀ Nami. CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ CÙNG NHAU. VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ Nami.Exchange LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG TRÊN.

c. Các thay đổi đối với các Điều khoản này

Nami.Exchange có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các Điều khoản này theo quyết định của mình bất kỳ lúc nào. Nami.Exchange sẽ thông báo những thay đổi đó bằng cách cập nhật các điều khoản trên trang web của mình (https://nami.exchange/terms-of-service) và sửa đổi ngày [Sửa đổi lần cuối] hiển thị trên trang này. BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC SỬA ĐỔI HOẶC THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ TRỞ THÀNH CÔNG BỐ HIỆU QUẢ TRÊN TRANG WEB HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DÙNG. VÌ VẬY, VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NAMI.EXCHANGE LÀ BẰNG CHỨNG BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC QUY TẮC VÀ THỎA THUẬN ĐÃ SỬA ĐỔI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NAMI.EXCHANGE NGAY LẬP TỨC. BẠN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ THƯỜNG XUYÊN XEM LẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO BẠN HIỂU VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA NAMI.EXCHANGE.

d. Cấm sử dụng

BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ Nami.Exchange, BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN KHÔNG NẰM TRONG BẤT KỲ DANH SÁCH TRỪNG PHẠT KINH TẾ HOẶC DANH SÁCH CẤM VẬN KINH TẾ NÀO (NHƯ DANH SÁCH TRỪNG PHẠT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC), DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA DIỆN THEO DÕI ĐẶC BIỆT CỦA VĂN PHÒNG KIỂM SOÁT TÀI SẢN NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ NGÂN KHỐ HOA KỲ), HOẶC DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN VÀ TÀI SẢN BỊ TỪ CHỐI CỦA BỘ THƯƠNG MẠI HOA KỲ. Nami.Exchange BẢO LƯU QUYỀN LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC LÝ DO ĐỂ KẾT THÚC KINH DOANH, VÀ CÓ THỂ HẠN CHẾ HOẶC TỪ CHỐI, TRONG QUY ĐỊNH CỦA NÓ, VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NAMi.Exchange TẠI CÁC QUỐC GIA HOẶC KHU VỰC LIÊN QUAN.

2. Giới thiệu về Nami.Exchange

Là một phần quan trọng của Hệ sinh thái Nami, Nami.Exchange chủ yếu đáng vai trò là nền tảng trực tuyến toàn cầu để giao dịch Tài sản kỹ thuật số và cung cấp cho Người dùng nền tảng giao dịch, dịch vụ tài chính, dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ liên quan đến Tài sản kỹ thuật số khác. Như được trình bày chi tiết hơn trong Điều 3 bên dưới, Người dùng phải đăng ký và mở tài khoản với Nami.Exchange, đồng thời gửi Tài sản kỹ thuật số vào tài khoản của họ trước khi giao dịch. Người dùng có thể, tuân theo các hạn chế được quy định trong các Điều khoản này, đăng ký rút Tài sản kỹ thuật số.

Mặc dù Nami.Exchange đã cam kết duy trì tính chính xác của thông tin được cung cấp thông qua các dịch vụ của Nami.Exchange, Nami.Exchange không thể và không đảm bảo tính chính xác, khả năng ứng dụng, độ tin cậy, tính toàn vẹn, hiệu suất hoặc tính thích hợp, Nami.Exchange cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp do bạn sử dụng các nội dung này. Thông tin về dịch vụ Nami.Exchange có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và mục đích chính của việc cung cấp thông tin đó là giúp Người dùng đưa ra quyết định độc lập. Nami.Exchange không cung cấp lời khuyên đầu tư hoặc tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào, và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc giải thích thông tin trên Nami.Exchange hoặc bất kỳ phương tiện giao tiếp nào khác. Tất cả Người dùng của Dịch vụ Nami.Exchange phải hiểu những rủi ro liên quan đến giao dịch Tài sản kỹ thuật số và được khuyến nghị thực hiện thận trọng và giao dịch có trách nhiệm trong khả năng của mình.
3. Yêu cầu và đăng ký tài khoản Nami.Exchange
a. Đăng ký tài khoản

Tất cả Người dùng phải đăng ký Tài khoản Nami.Exchange trước khi sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange. Khi bạn đăng ký Tài khoản Nami.Exchange, bạn phải cung cấp địa chỉ email và mật khẩu của mình, đồng thời chấp nhận các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư và các Quy tắc nền tảng Nami.Exchange khác. Nami.Exchange có thể tùy ý từ chối mở Tài khoản Nami.Exchange cho bạn. Bạn đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi mở Tài khoản Nami.Exchange, đồng thời đồng ý cập nhật kịp thời bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Nami.Exchange để duy trì tính toàn vẹn và chính xác của thông tin. Chỉ có thể đăng ký một Người dùng tại một thời điểm, nhưng mỗi Người dùng có nhân (bao gồm bất kỳ Người dùng nào là doanh nghiệp hoặc pháp nhân) chỉ có thể duy trì một tài khoản chính tại bất kỳ thời điểm nào. Người dùng là tổ chức (bao gồm Người dùng là doanh nghiệp và các pháp nhân khác) có thể mở một hoặc nhiều tài khoản phụ dưới tài khoản chính với sự đồng ý của Nami.Exchange. Đối với một số Dịch vụ Nami.Exchange nhất định, bạn có thể được yêu cầu thiết lập một tài khoản đặc biệt độc lập với Tài khoản Nami.Exchange của mình, dựa trên các quy định của Điều khoản này hoặc Điều khoản bổ sung. Việc đăng ký, sử dụng, bảo vệ và quản lý các tài khoản giao dịch đó đều chịu sự điều chỉnh của các quy định của điều này và điều 6, trừ khi có quy định khác trong Điều khoản này hoặc Điều khoản bổ sung.

b. Điều kiện đăng ký tài khoản

Bằng cách đăng ký sử dụng Tài khoản Nami Exchange, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (i) với tư cách cá nhân, bạn ít nhất 18 tuổi hoặc đủ tuổi hợp pháp để ký kết hợp đồng ràng buộc theo luật hiện hành; (ii) với tư cách là một cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác, bạn có đầy đủ năng lực pháp lý và đủ quyền hạn để tham gia vào các Điều khoản này; (iii) trước đó bạn chưa từng bị đình chỉ hoặc xóa quyền sử dụng Nền tảng Nami Exchange hoặc Dịch vụ Nami Exchange; (iv) bạn không có Tài khoản Nami Exchange; (v) bạn không phải là cư dân, sinh sống tại hoặc cố gắng truy cập Nền tảng Nami Exchange hoặc Dịch vụ Nami Exchange từ, hoặc hành động thay mặt cho một người hoặc pháp nhân cư trú hoặc sinh sống tại một Địa điểm bị hạn chế. Đối với các mục đích của tài liệu này, “Địa điểm bị hạn chế” sẽ bao gồm Hoa Kỳ, Malaysia, Trung Quốc đại lục, Iran, Bắc Triều Tiên, Cuba, Ontario (Canada) và các địa điểm khác do Nhà điều hành Nami Exchange chỉ định tùy từng thời điểm; (vi) nếu bạn đóng vai trò là nhân viên hoặc đại lý của một pháp nhân và thay mặt họ ký kết các Điều khoản này, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền và ủy quyền cần thiết để ràng buộc pháp nhân đó và để truy cập và sử dụng Nami Exchange Platform và Nami Exchange Services thay mặt cho pháp nhân đó; và (vii) việc bạn sử dụng Nền tảng Nami Exchange và các Dịch vụ của Nami Exchange sẽ không vi phạm bất kỳ và tất cả các luật và quy định áp dụng cho bạn hoặc pháp nhân mà bạn đang đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về chống rửa tiền chống tham nhũng, chống tài trợ khủng bố.

c. Xác minh danh tính người dùng

Việc bạn đăng ký tài khoản với Nami.Exchange sẽ được coi là bạn đồng ý cung cấp thông tin có nhân cần thiết để xác minh danh tính. Thông tin đó sẽ được sử dụng để xác minh danh tính của Người dùng, xác định dấu vết rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác thông qua Nami.Exchange hoặc cho các mục đích hợp pháp khác do Nami.Exchange nêu. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Ngoài việc cung cấp thông tin như vậy, bạn đồng ý cho phép chúng tôi lưu giữ hồ sơ về thông tin đó trong khoảng thời gian tài khoản của bạn hoạt động và trong vòng năm (5) năm sau khi tài khoản của bạn bị đáng, tuân thủ các tiêu chuẩn ngành toàn cầu về lưu trữ dữ liệu . Bạn cũng cho phép chúng tôi thực hiện các cuộc điều tra cần thiết trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba để xác minh danh tính của bạn hoặc bảo vệ bạn và / hoặc chúng tôi khỏi các tội phạm tài chính, chẳng hạn như gian lận. Thông tin chúng tôi yêu cầu để xác minh danh tính của bạn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ, số điện thoại, tên người dùng, ID do chính phủ cấp, ngày sinh và các thông tin khác được thu thập trong quá trình đăng ký tài khoản. Khi cung cấp thông tin được yêu cầu, bạn xác nhận đó là sự thật và chính xác. SAU KHI ĐĂNG Ý, BẠN PHẢI ĐẢM BẢO RẰNG THÔNG TIN LÀ THẬT, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐƯỢC CẬP NHẬT KỊP THỜI KHI THAY ĐỔI. NẾU CÓ BẤT KỲ BẰNG CHỨNG NÀO CHO THẤY BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN CUNG CẤP LÀ KHÔNG CHÍNH XÁC, SAI LẦM, HÃY CHẤM DỨT TẤT CẢ HOẶC MỘT PHẦN DỊCH VỤ CỦA NAMI.EXCHANGE CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO BẠN. NẾU CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TIẾP CẬN ĐƯỢC VỚI BẠN BẰNG THÔNG TIN LIÊN HỆ BẠN ĐÃ CUNG CẤP, BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI NAMI.EXCHANGE TRONG KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NAMI.EXCHANGE. BẠN SAU ĐÂY ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CÓ NGHĨA VỤ CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN NẾU CÓ BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO.

BẰNG VIỆC ĐĂNG Ý TÀI KHOẢN, BẠN CHO PHÉP NAMI.EXCHANGE THỰC HIỆN CÁC CUỘC ĐIỀU TRA MÀ NAMI.EXCHANGE CẦN THIẾT, LÀ TRỰC TIẾP HOẶC THÔNG QUA BÊN THỨ BA, ĐỂ XÁC MINH NHẬN DIỆN CỦA BẠN HOẶC BẢO VỆ BẠN, NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC VÀ / HOẶC NAMI. CÁC TỘI PHẠM VÀ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI CẦN THIẾT DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHƯ VẬY. BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RẰNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾT LỘ CHO TÍN DỤNG VÀ CÁC CƠ QUAN ĐỂ PHÒNG NGỪA HOẶC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TÀI CHÍNH, MÀ CÓ THỂ TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ ĐIỀU TRA CỦA CHÚNG TÔI.
d. Yêu cầu sử dụng tài khoản

Tài khoản Nami.Exchange chỉ có thể được sử dụng bởi người đăng ký tài khoản. Nami.Exchange có quyền đình chỉ, đáng băng hoặc hủy bỏ việc sử dụng Tài khoản Nami.Exchange bởi những người không phải là người đăng ký tài khoản. Nếu bạn nghi ngờ hoặc biết về việc sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của mình, bạn nên thông báo cho Nami.Exchange ngay lập tức. Nami.Exchange không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Tài khoản Nami.Exchange có hoặc không có sự cho phép của bạn.

e. Bảo mật tài khoản
 1. Nami.Exchange đã cam kết duy trì tính bảo mật của các khoản tiền do Người dùng ủy thác và đã thực hiện biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn ngành cho các dịch vụ của Nami.Exchange. Tuy nhiên, các hành động của Người dùng có nhân có thể gây ra rủi ro. Bạn sẽ đồng ý coi thông tin xác thực truy cập của mình (chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu) là thông tin bí mật và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng đồng ý tự chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ Tài khoản Nami.Exchange và thông tin có nhân của bạn.
 2. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ an toàn cho Tài khoản Nami.Exchange và mật khẩu của mình, đồng thời chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch trong Tài khoản Nami.Exchange của bạn. Nami.Exchange không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc hậu quả nào gây ra bởi việc sử dụng được ủy quyền hoặc trái phép thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ thông tin, tiết lộ thông tin, đồng ý hoặc gửi các quy tắc và thỏa thuận khác nhau bằng cách nhấp vào trang web, gia hạn thỏa thuận trực tuyến , vân vân.
 3. Bằng cách tạo Tài khoản Nami.Exchange, bạn đồng ý rằng:
 • Bạn sẽ thông báo cho Nami.Exchange ngay lập tức nếu bạn biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản và mật khẩu Nami.Exchange của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về quy tắc bảo mật;
 • Bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các cơ chế hoặc quy trình của Nami.Exchange về bảo mật, xác thực, giao dịch, tính phí và rút tiền; và
 • Bạn sẽ thực hiện các bước thích hợp để đăng xuất khỏi Nami.Exchange vào cuối mỗi lần truy cập.
f. Dữ liệu có nhân

Dữ liệu có nhân của bạn sẽ được bảo vệ và giữ bí mật một cách hợp lý, nhưng Nami.Exchange có quyền thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu có nhân của bạn theo các Điều khoản (bao gồm Chính sách Bảo mật) hoặc luật hiện hành. Tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan, dữ liệu có nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba sau:

 • đối tác giao dịch của bạn;
 • Nhà điều hành Nami.Exchange, và các cổ đông, đối tác, nhà đầu tư, giám đốc, người giám sát, quản lý cấp cao và nhân viên của các tổ chức đó;
 • các liên doanh, đối tác liên minh và đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 • các đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi, bao gồm các bên đã ký hợp đồng cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, vận hành, CNTT và các dịch vụ khác, trong các lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin, bảng lương, xử lý thông tin, đào tạo, nghiên cứu thị trường, lưu trữ;
 • các đối tác kinh doanh bên thứ ba cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc tài trợ cho các cuộc thi hoặc các hoạt động quảng bá khác, có hợp tác với chúng tôi;
 • công ty bảo hiểm hoặc nhà điều tra bảo hiểm và nhà cung cấp tín dụng;
 • văn phòng tín dụng, hoặc bất kỳ cơ quan đòi nợ hoặc trung tâm giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm hoặc tranh chấp;
 • các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, người được ủy thác hoặc người được chuyển nhượng (hiện tại hoặc dự kiến) thúc đẩy các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể được mở rộng để bao gồm bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản) của nhà điều hành Nami.Exchange;
 • các nhà tư vấn chuyên nghiệp như kiểm toán viên và luật sư;
 • các cơ quan quản lý chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để tuân thủ các luật hoặc quy định do cơ quan chính phủ xây dựng;
 • những người được giao quyền và nghĩa vụ của chúng tôi;
 • ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ;
 • những người có sự đồng ý của bạn như được xác định bởi bạn hoặc hợp đồng hiện hành.
III. Dịch vụ của Nami.Exchange

Sau khi hoàn tất việc đăng ký và xác minh danh tính cho Tài khoản Nami.Exchange của mình, bạn có thể sử dụng các dịch vụ khác nhau của Nami.Exchange, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch tiền điện tử, giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch đòn bẩy, dịch vụ tiết kiệm, staking, thu thập dữ liệu liên quan đến thị trường, nghiên cứu và thông tin khác do Nami.Exchange phát hành, tham gia vào các hoạt động của người dùng do Nami.Exchange tổ chức, v.v., tuân theo các quy định của Điều khoản này (bao gồm Quy tắc nền tảng Nami.Exchange và các thỏa thuận có nhân khác). Nami.Exchange có quyền:

 • Cung cấp, sửa đổi hoặc chấm dứt, theo quyết định của mình, bất kỳ dịch vụ nào dựa trên kế hoạch phát triển của nó; và
 • Cho phép hoặc cấm một số người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào theo Quy tắc nền tảng Nami.Exchange có liên quan.
1. Nguyên tắc sử dụng dịch vụ
a. Giấy phép

Với điều kiện bạn liên tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện rõ ràng được nêu trong các Điều khoản này, Nami.Exchange cấp cho bạn giấy phép có thể thu hồi, có giới hạn, miễn phí bản quyền, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lại để truy cập và sử dụng các dịch vụ của Nami.Exchange thông qua máy tính của bạn hoặc các thiết bị tương thích với Internet cho các mục đích có nhân / nội bộ của bạn. Bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange cho các mục đích bán lại hoặc thương mại, bao gồm cả các giao dịch thay mặt cho có nhân hoặc tổ chức khác. Tất cả các hành động trên đều bị nghiêm cấm và cấu thành vi phạm nghiêm trọng đối với các Điều khoản này. Bố cục nội dung, định dạng, chức năng và quyền truy cập liên quan đến Dịch vụ Nami.Exchange phải được quy định theo quyết định của Nami.Exchange. Nami.Exchange bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này. Do đó, bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản này cho phép rõ ràng.

Các Điều khoản này chỉ cấp một giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange. Do đó, bạn đồng ý rằng khi bạn sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange, Nami.Exchange không chuyển giao Dịch vụ Nami.Exchange hoặc quyền sở hữu quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Nami.Exchange cho bạn hoặc bất kỳ ai khác. Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, âm thanh, sơ đồ quy trình, mã máy tính (bao gồm mã html), chương trình, phần mềm, sản phẩm, thông tin và tài liệu, cũng như thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, điều phối, cách diễn đạt, giao diện và bố cục của bất kỳ nội dung nào có trong các dịch vụ hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ Nami.Exchange, được sở hữu độc quyền, kiểm soát và / hoặc cấp phép bởi Nhà điều hành Nami.Exchange hoặc các thành viên, công ty mẹ, người cấp phép hoặc chi nhánh của Nami.Exchange.

Nami.Exchange sở hữu bất kỳ phản hồi, đề xuất, ý tưởng hoặc thông tin hoặc tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Phản hồi”) về Nami.Exchange hoặc Dịch vụ Nami.Exchange mà bạn cung cấp thông qua email, Dịch vụ Nami.Exchange hoặc các cách khác. Theo đây, bạn chuyển tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của Phản hồi và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan cho Nami.Exchange. Bạn không có quyền và từ bỏ mọi yêu cầu xác nhận hoặc bồi thường dựa trên bất kỳ Phản hồi nào, hoặc bất kỳ sửa đổi nào dựa trên bất kỳ Phản hồi nào.

b. Những hạn chế

Khi bạn sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định sau:

 1. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange, tất cả các hoạt động bạn thực hiện phải tuân thủ các yêu cầu của luật và quy định hiện hành, các Điều khoản này và các hướng dẫn khác nhau của Nami.Exchange;
 2. Việc bạn sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange không được vi phạm lợi ích công cộng, đạo đức công cộng hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, bao gồm bất kỳ hành động nào có thể gây trở ngại, làm gián đoạn, ảnh hưởng tiêu cực hoặc ngăn cấm Người dùng khác sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange;
 3. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ để thao túng thị trường (chẳng hạn như các kế hoạch bơm và bán phá giá, giao dịch rửa, tự giao dịch, vận hành trước, nhồi nhét báo giá và giả mạo hoặc phân lớp, hoặc bất kể hành động nào bị pháp luật cấm);
 4. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ Nami.Exchange, việc sử dụng dữ liệu Nami.Exchange cho mục đích thương mại sau đây sẽ bị nghiêm cấm:
  • (1) Dịch vụ giao dịch sử dụng báo giá Nami.Exchange hoặc thông tin bảng thông báo thị trường.
  • (2) Các dịch vụ cung cấp hoặc phát trực tuyến dữ liệu sử dụng bất kỳ dữ liệu thị trường nào của Nami.Exchange.
  • (3) Bất kỳ trang web / ứng dụng / dịch vụ nào khác tính phí hoặc sinh lợi từ (bao gồm cả phí quảng cáo hoặc phí giới thiệu) dữ liệu thị trường thu được từ Nami.Exchange.
 5. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Nami.Exchange, bạn không được sửa đổi, sao chép, nhân bản, sao chép, tải xuống, lưu trữ, truyền tải thêm, phổ biến, chuyển giao, tháo rời, phát sáng, xuất bản, xáa hoặc thay đổi bất kỳ tuyên bố bản quyền hoặc nhãn, hoặc giấy phép, phụ - cấp phép, bán, nhân bản, thiết kế, thuê, cho thuê, nhãn hiệu riêng, cấp quyền lợi bảo đảm trong tài sản hoặc bất kỳ phần nào của tài sản hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của chúng hoặc lợi dụng bất kỳ phần nào của tài sản.
 6. Bạn không được (i) sử dụng bất kỳ liên kết sâu nào, trình thu thập thông tin web, bot, trình thu thập dữ liệu hoặc các thiết bị, chương trình, tập lệnh, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, lấy, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của thuộc tính , hoặc sao chép hoặc bỏ qua cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Dịch vụ Nami.Exchange theo bất kỳ cách nào, để lấy hoặc cố lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào theo bất kỳ cách nào không được cung cấp có chủ đích thông qua Dịch vụ Nami.Exchange; (ii) cố gắng truy cập vào bất kỳ phần hoặc chức năng nào của các thuộc tính mà không được phép, hoặc kết nối với Nami.Exchange Services hoặc bất kỳ máy chủ Nami.Exchange nào hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác của bất kỳ Dịch vụ Nami.Exchange nào được cung cấp thông qua các dịch vụ bằng cách hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp hoặc bị cấm nào khác; (iii) thăm dò, quét hoặc kiểm tra các lỗ hổng của Dịch vụ Nami.Exchange hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với các thuộc tính hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào trên Dịch vụ Nami.Exchange hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Dịch vụ Nami.Exchange; (iv) tra cứu ngược lại, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào của bất kỳ Người dùng hoặc khách truy cập nào khác của Dịch vụ Nami.Exchange; (v) thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của hệ thống hoặc mạng của Nami.Exchange Services hoặc Nami.Exchange, hoặc cơ sở hạ tầng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với dịch vụ Nami.Exchange; (vi) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình thông thường nào để can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ Nami.Exchange hoặc bất kỳ giao dịch nào trên Dịch vụ Nami.Exchange, hoặc việc sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange của bất kỳ người nào khác; (vii) giả mạo tiêu đề, mạo danh hoặc thao túng thông tin nhận dạng, để che giấu danh tính của bạn hoặc nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc đường truyền nào bạn gửi đến Nami.Exchange, hoặc (viii) sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange theo cách bất hợp pháp.
Bằng cách truy cập Dịch vụ Nami.Exchange, bạn đồng ý rằng Nami.Exchange có quyền điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này, đơn phương xác định xem bạn có vi phạm các Điều khoản này hay không và thực hiện các hành động theo quy định có liên quan mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước. Ví dụ về các hành động như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • Chặn và đáng yêu cầu đặt lệnh;
 • Đáng băng tài khoản của bạn;
 • Báo cáo sự việc với cơ quan chức năng;
 • Công bố các vi phạm bị cáo buộc và các hành động đã được thực hiện;
 • Xáa bất kỳ thông tin nào bạn đã xuất bản bị phát hiện là vi phạm.
2. Giao dịch tiền điện tử với tiền điện tử

Sau khi hoàn tất việc đăng ký và xác minh danh tính cho Tài khoản Nami.Exchange, bạn có thể tiến hành Giao dịch tiền điện tử trên Nami.Exchange theo các quy định của Điều khoản này và Quy tắc nền tảng Nami.Exchange.

a. Lệnh giao dịch

Khi gửi yêu cầu sử dụng Nami.Exchange Services cho Giao dịch tiền điện tử (một “Lệnh”), tài khoản của bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức để phản ánh các Lệnh đang mở và Lệnh của bạn sẽ được đưa vào sổ lệnh của Nami.Exchange để khớp với Lệnh của người dùng khác. Nếu một trong các Lệnh của bạn khớp hoàn toàn hoặc một phần Lệnh của người dùng khác, Nami.Exchange sẽ thực hiện trao đổi (“Giao dịch”). Sau khi Giao dịch được thực hiện, tài khoản của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh rằng Lệnh đã được thực hiện đầy đủ và đã đáng, hoặc Lệnh đã được thực hiện một phần. Lệnh sẽ vẫn chưa hoàn thành cho đến khi ná được thực hiện đầy đủ hoặc bị hủy bỏ theo đoạn (b) bên dưới. Để kết thúc một Giao dịch, bạn ủy quyền cho Nami.Exchange tạm thời kiểm soát các Đơn vị tiền tệ kỹ thuật số liên quan đến Giao dịch của bạn.

b. Hủy bỏ

Đối với các Lệnh được thực hiện thông qua Dịch vụ Nami.Exchange, bạn chỉ có thể hủy chúng trước khi chúng được khớp với các Lệnh của Người dùng khác. Khi Lệnh của bạn đã được khớp với Lệnh của người dùng khác, bạn không được thay đổi, thu hồi hoặc hủy bỏ ủy quyền của Nami.Exchange để hoàn tất Lệnh. Đối với bất kỳ Lệnh nào được khớp một phần, bạn có thể hủy phần chưa khớp của Lệnh trừ khi phần đó đã được khớp. Nami.Exchange có quyền từ chối mọi yêu cầu hủy bỏ liên quan đến Lệnh mà bạn đã gửi. Nếu tài khoản của bạn không có đủ số lượng Đơn vị tiền tệ kỹ thuật số để thực hiện một Lệnh, Nami.Exchange có thể hủy toàn bộ Lệnh hoặc thực hiện một phần Lệnh với số lượng Đơn vị tiền tệ kỹ thuật số bạn có trong tài khoản của mình (trong mỗi trường hợp, bất kỳ Giao dịch nào liên quan đến phí phải trả cho Nami.Exchange được khấu trừ như đã nêu trong đoạn (c) bên dưới).

c. Phí

Bạn đồng ý thanh toán cho Nami.Exchange các khoản phí được chỉ định trong https://nami.exchange/fee-schedule. Nami.Exchange có thể, theo quyết định của mình, cập nhật phí bất kỳ lúc nào. Mọi khoản phí cập nhật sẽ áp dụng cho bất kỳ giao dịch mua bán hoặc Giao dịch nào khác diễn ra sau ngày phí cập nhật có hiệu lực. Bạn cho phép Nami.Exchange khấu trừ từ tài khoản của bạn bất kỳ khoản phí áp dụng nào mà bạn nợ theo các Điều khoản này.

d. Các loại giao dịch tiền điện tử khác

Ngoài Giao dịch tiền điện tử cho phép người dùng trực tiếp đặt lệnh như đã đề cập trong đoạn (a) ở trên, Nami.Exchange có thể, theo quyết định của mình, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và nền tảng cho các loại Giao dịch tiền điện tử khác theo Quy tắc nền tảng Nami.Exchange được xây dựng riêng biệt, chẳng hạn như dạng lệnh đặt 1 hủy bỏ 1 (OCO) và hoặc lệnh chặn.

3. Giao dịch hợp đồng tương lai

Trừ khi được Nami.Exchange quy định khác, để tiến hành Giao dịch hợp đồng tương lai, bạn phải ký kết với Nami.Exchange một Thỏa thuận dịch vụ hợp đồng tương lai Nami.Exchange riêng biệt (https://nami.exchange/futures-terms) và nếu cần, mở một Tài khoản ký quỹ đặc biệt, sau hoàn thành đăng ký và xác minh danh tính cho Tài khoản Nami.Exchange của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 1. Bạn hoàn toàn hiểu những rủi ro cao của Giao dịch hợp đồng tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro biến động lớn của Tài sản kỹ thuật số trong Giao dịch hàng hóa kỳ hạn và rủi ro về kết quả bất lợi trầm trọng hơn khi sử dụng đòn bẩy;
 2. Bạn có đủ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro phát sinh từ Giao dịch hợp đồng tương lai và đồng ý chịu mọi rủi ro một cách độc lập từ việc đầu tư vào Giao dịch hợp đồng kỳ hạn;
 3. Trước khi thực hiện Giao dịch hợp đồng kỳ hạn, bạn đã đọc và hiểu tất cả nội dung của Thỏa thuận dịch vụ hàng hóa kỳ hạn Nami.Exchange và các Quy tắc nền tảng Nami.Exchange có liên quan, đồng thời đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia có liên quan để đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu và cách hoàn thành Giao dịch hàng hóa kỳ hạn theo quy định của họ. khuyến nghị và đánh giá hợp lý của riêng bạn;
 4. Bạn đồng ý và cho phép Nami.Exchange thực hiện các biện pháp hợp lý khác nhau theo quyết định của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc buộc thanh lý và buộc phải giảm vị thế trong các trường hợp cụ thể) theo Thỏa thuận dịch vụ tương lai Nami.Exchange và các Quy tắc nền tảng Nami.Exchange có liên quan để bảo vệ lợi ích hợp pháp của bạn, Nami.Exchange và những Người dùng khác.
4. Giao dịch ký quỹ

Trừ khi được Nami.Exchange quy định khác, trước khi thực hiện Giao dịch ký quỹ, bạn phải mở Tài khoản ký quỹ đặc biệt và / hoặc hoàn thành các thủ tục liên quan khác, sau khi hoàn tất đăng ký và xác minh danh tính cho Tài khoản Nami.Exchange của bạn.

a. Rủi ro giao dịch ký quỹ

Biên lợi nhuận Giao dịch có rủi ro cao. Với tư cách là một nhà giao dịch đòn bẩy, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ Giao dịch và vay ký quỹ với rủi ro của riêng bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Tính thanh khoản, độ sâu thị trường và động lực của thị trường giao dịch biến động dữ dội và thay đổi nhanh cháng. Việc sử dụng đòn bẩy có thể mang lại lợi thế hoặc bất lợi cho bạn, điều này có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ lớn tùy từng trường hợp.
 2. Bạn không đủ điều kiện để nhận các loại tiền được phân tách từ bất kỳ tài sản nào trong Tài khoản ký quỹ của mình, ngay cả khi bạn chưa tham gia vào bất kỳ Giao dịch ký quỹ hoặc vay nợ nào.
 3. Các khoản cho vay có rủi ro và giá trị tài sản của bạn có thể giảm. Nếu giá trị tài sản của bạn giảm xuống một mức nhất định, bạn có trách nhiệm đối phá với những trường hợp thị trường này.
 4. Trong một số tình huống thị trường, bạn có thể thấy khá hoặc không thể thanh lý một vị thế. Điều này có thể xảy ra, chẳng hạn như do thanh khoản thị trường không đủ hoặc các vấn đề kỹ thuật trên Nami.Exchange.
 5. Việc đặt các Lệnh dự phòng không nhất thiết giới hạn khoản lỗ của bạn ở mức dự kiến, vì các điều kiện thị trường có thể ngăn cản bạn thực hiện các lệnh đó.
 6. Giao dịch ký quỹ không có các biện pháp đảm bảo chống lại tổn thất. Là một người đi vay, bạn có thể bị thiệt hại vượt quá số tiền bạn gửi vào Tài khoản ký quỹ của mình.
b. Để bắt đầu Giao dịch Ký quỹ:
 1. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không đến từ Hoa Kỳ cũng như không thuộc bất kỳ danh sách cấm vận thương mại hoặc trừng phạt kinh tế nào, chẳng hạn như Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt bởi OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ).
 2. Bạn nên hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan đến Giao dịch và Cho vay Ký quỹ, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động giao dịch và phi giao dịch nào trong Tài khoản Nami.Exchange và tài khoản ký quỹ của bạn. Bạn không nên tham gia vào các Giao dịch hoặc đầu tư vào các quỹ vượt quá khả năng tài chính của mình;
 3. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi biết tình trạng thực sự của bất kỳ vị trí nào, ngay cả khi Nami.Exchange có thể trình bày không chính xác bất kỳ lúc nào;
 4. Bạn đồng ý giữ đủ Tài sản Kỹ thuật số trong Tài khoản Ký quỹ của mình, theo yêu cầu của Nami.Exchange cho sự tham gia của Người dùng trong Giao dịch Ký quỹ và nhanh cháng hoàn trả đầy đủ khoản vay của bạn. Việc không giữ đủ tài sản hoặc không trả nợ đúng hạn có thể dẫn đến việc buộc phải thanh lý tài sản trong tài khoản ký quỹ của bạn;
 5. Ngay cả với khả năng thanh lý mạnh mẽ bất kỳ vị thế nào, Nami.Exchange cũng không thể đảm bảo dừng lỗ. Nếu tài sản của bạn không đủ để trả khoản nợ còn nợ sau khi thanh lý chức vụ, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thiếu hụt nào về tài sản;
 6. Nami.Exchange có thể thực hiện các biện pháp, tùy theo quyết định của mình và thay mặt bạn, để giảm các tổn thất tiềm ẩn của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển tài sản từ tài khoản ký quỹ của bạn sang Tài khoản Nami.Exchange và / hoặc ngược lại;
 7. Trong thời gian bảo trì hệ thống Nami.Exchange, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm quản lý tài khoản ký quỹ của mình dưới các rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn, đáng các vị thế và hoàn trả khoản vay của bạn.
 8. Bạn đồng ý tự mình thực hiện tất cả các Giao dịch, Giao dịch ký quỹ và / hoặc đi vay và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình. Nami.Exchange không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Nami.Exchange hoặc việc bạn không biết về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng Tài sản kỹ thuật số hoặc khi bạn sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange.
5. Dịch vụ cho vay

Trừ khi Nami.Exchange có quy định khác, để vay tiền tệ, bạn phải ký kết với Nami.Exchange Thỏa thuận sử dụng dịch vụ cho vay riêng biệt và mở tài khoản ký quỹ đặc biệt và / hoặc hoàn thành các thủ tục liên quan khác, sau khi hoàn tất đăng ký và xác minh danh tính cho tài khoản Nami của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng:

 1. Có những rủi ro đáng kể liên quan đến Dịch vụ cho vay, bao gồm nhưng không giới hạn rủi ro biến động giá trị của Tài sản kỹ thuật số được vay, rủi ro phái sinh và rủi ro kỹ thuật. Bạn phải xem xét cẩn thận và thực hiện phán đoán rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình và các rủi ro nái trên để đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng Dịch vụ cho vay và bạn phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh từ đó;
 2. bạn sẽ hợp tác để cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến việc xác minh danh tính và Dịch vụ cho vay theo yêu cầu của Nami.Exchange, đồng thời tự chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ an toàn cho tài khoản ký quỹ và thông tin có nhân của bạn;
 3. bạn phải đọc kỹ các Quy tắc nền tảng Nami.Exchange có liên quan trước khi sử dụng Dịch vụ cho vay, đồng thời lưu ý, hiểu và tuân thủ các thông tin và quy tắc cụ thể liên quan đến hoạt động của Dịch vụ cho vay, đồng thời bạn cam kết rằng việc sử dụng tài sản được vay phải tuân theo các yêu cầu của các Điều khoản này và các luật và quy định liên quan;
 4. Nami.Exchange có toàn quyền quản lý tài khoản ký quỹ và tài sản thế chấp của bạn trong thời gian Dịch vụ cho vay được cung cấp và có quyền, trong các trường hợp được quy định trong Thỏa thuận người dùng Dịch vụ cho vay hoặc các Điều khoản này, thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro khác nhau, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc buộc phải thanh lý. Các bước như vậy có thể gây ra tổn thất lớn cho bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả của các biện pháp đó;
 5. Nami.Exchange có quyền cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn bạn sử dụng Dịch vụ cho vay khi thấy cần thiết hoặc hợp lý, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.
6. Dịch vụ tiết kiệm Nami.Exchange

Nami.Exchange cung cấp Nami.Exchange Savings, một sản phẩm cung cấp cho Người dùng các dịch vụ giá trị gia tăng cho Tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi của họ. Để sử dụng dịch vụ Nami.Exchange Savings, bạn phải ký kết với Nami.Exchange một Thỏa thuận sử dụng dịch vụ tiết kiệm Nami.Exchange riêng (https://nami.exchange/saving-terms) và mở một tài khoản dịch vụ Nami.Exchange Savings đặc biệt, sau đây hoàn thành đăng ký và xác minh danh tính cho Tài khoản Nami.Exchange của bạn. Khi sử dụng dịch vụ Tiết kiệm Nami.Exchange, bạn cần lưu ý rằng:

 1. Tài sản Tiết kiệm Nami.Exchange sẽ được sử dụng trong hoạt động vay có đòn bẩy tiền điện tử và các hoạt động kinh doanh khác.
 2. Khi bạn sử dụng dịch vụ Tiết kiệm Nami.Exchange, bạn sẽ ủy quyền vô điều kiện cho Nami.Exchange phân phối và cấp lãi vay theo Quy tắc Nền tảng Nami.Exchange.
 3. Bạn phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan để đảm bảo rằng các nguồn Tài sản kỹ thuật số là hợp pháp và tuân thủ khi sử dụng dịch vụ Nami.Exchange Savings.
 4. Khi bạn sử dụng dịch vụ Tiết kiệm Nami.Exchange, bạn nên nhận thức đầy đủ những rủi ro khi đầu tư vào Tài sản kỹ thuật số và vận hành một cách thận trọng.
 5. Bạn đồng ý rằng tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện trên Nami.Exchange thể hiện ý định đầu tư thực sự của bạn và chấp nhận vô điều kiện những rủi ro và lợi ích tiềm ẩn từ các quyết định đầu tư của bạn.
 6. Nami.Exchange có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ Nami.Exchange Savings. Nếu cần, Nami.Exchange có thể tạm ngừng và chấm dứt dịch vụ Nami.Exchange Savings bất kỳ lúc nào.
 7. Do sự chậm trễ của mạng, lỗi hệ thống máy tính và các trường hợp bất khả kháng khác, có thể dẫn đến việc trì hoãn, tạm ngừng, chấm dứt hoặc sai lệch việc thực hiện của dịch vụ Nami. hệ thống thực thi dịch vụ chạy ổn định và hiệu quả. Nami.Exchange không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thực hiện cuối cùng không như mong đợi của bạn do các yếu tố trên.
7. Chương trình Staking

Đôi khi, Nami.Exchange sẽ khởi chạy Chương trình Staking cho các loại Tiền tệ kỹ thuật số cụ thể để thưởng, theo các quy tắc nhất định, người dùng nắm giữ các Loại tiền kỹ thuật số đó trong Tài khoản Nami.Exchange của họ. Khi tham gia vào các chương trình Staking, bạn cần lưu ý rằng:

 1. Trừ khi được Nami.Exchange quy định khác, các Chương trình Staking đều miễn phí và Người dùng có thể giao dịch trong thời gian staking;
 2. Nami.Exchange không đảm bảo số tiền thu được của Người dùng theo bất kỳ Chương trình ký quỹ nào;
 3. Nami.Exchange có quyền bắt đầu hoặc chấm dứt Chương trình Staking đối với bất kỳ Đơn vị tiền tệ kỹ thuật số nào hoặc sửa đổi các quy tắc trên các chương trình đó theo quyết định riêng của mình;
 4. Người dùng phải đảm bảo rằng các nguồn Tiền tệ kỹ thuật số mà họ nắm giữ trong Tài khoản Nami.Exchange là hợp pháp và tuân thủ và cam kết tuân thủ các luật và quy định liên quan. Nếu không, Nami.Exchange có quyền thực hiện các bước cần thiết theo các Điều khoản này hoặc Quy tắc nền tảng Nami.Exchange, bao gồm nhưng không giới hạn việc đáng băng Tài khoản Nami.Exchange hoặc khấu trừ Tiền kỹ thuật số được trao cho Người dùng vi phạm quy tắc của các Chương trình Staking tương ứng .
IV. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
1. Tuyên bố từ chối bảo đảm

VỚI PHẠM VI TỐI ĐA THEO LUẬT ÁP DỤNG, DỊCH VỤ NAMI EXCHANGE, TÀI LIỆU NAMI.EXCHANGE VÀ BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC MỤC KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ NAMI.EXCHANGE ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”, VÀ NAMI TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VỀ HIỆU SUẤT, KHÓA HỌC KINH DOANH HOẶC CÁC DỊCH VỤ SỬ DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI MÀ KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN BẮT ĐẦU. NAMI.EXCHANGE KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, DỊCH VỤ NAMI.EXCHANGE HOẶC TÀI LIỆU NAMI.EXCHANGE LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, TIN CẬY, HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT KHÁC. NAMI.EXCHANGE KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ LỆNH GIAO DỊCH NÀO SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN, CHẤP NHẬN, GHI NHẬN HOẶC BỎ LỠ. NGOẠI TRỪ CÁC TUYÊN BỐ, THỎA THUẬN VÀ QUY TẮC RÕ RÀNG ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ BÁO CÁO HOẶC THỎA THUẬN NÀO KHÁC ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP DỊCH VỤ NAMI.EXCHANGE. KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN BẮT ĐẦU, BẠN SAU ĐÂY HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NAMI.EXCHANGE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN: (A) BẤT KỲ SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO VỀ DỮ LIỆU GIÁ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ, (B) TRÌ HOÃN TRONG VIỆC TRUYỀN DỮ LIỆU, (C) TƯƠNG TÁC VÀO BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO, (D) CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ THƯỜNG XUYÊN, (E) BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, (F) BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO HÀNH ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN THỨ BA KHÁC HOẶC HÀNH ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC NAMI.EXCHANGE CHO PHÉP; VÀ (G) CÁC LOẠI TRỪ KHÁC ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ CÁC QUY TẮC NỀN TẢNG DO NAMI.EXCHANGE BAN HÀNH.

VIỆC TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BẢO ĐẢM CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI NGOẠI LỆ NÓ BỊ CẤM BẰNG LUẬT ÁP DỤNG CỦA PHÁP LUẬT TRONG ĐỊA BÀN MÀ BẠN CƯ TRÚ.

2. Miễn trừ trách nhiệm về Thiệt hại và Giới hạn Trách nhiệm

VỚI PHẠM VI TỐI ĐA TRONG LUẬT ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO MÀ TRONG ĐÓ NAMI.EXCHANGE, CÁC PHÂN NHÁNH, CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, LUẬT SƯ, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP HAY NHÀ THẦU CỦA NAMI.EXCHANGE PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP HOẶC CÁC RỦI RO TƯƠNG TỰ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI DO MẤT DỮ LIỆU, THÔNG TIN, DOANH THU, LỢI NHUẬN HOẶC LỢI ÍCH TÀI CHÍNH KHÁC) PHÁT SINH TỪ CÁC DỊCH VỤ CỦA NAMI.EXCHANGE, HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA NAMI.EXCHANGE HOẶC BẤT CỨ SẢN PHẨM NÀO KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NAMI.EXCHANGE VÀ CÁC PHÂN NHÁNH, DÙ DƯỚI HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC NGAY CẢ KHI NAMI.EXCHANGE ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH PHÁP LÝ RẰNG NHỮNG THIỆT HẠI NẾU CÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA TÍNH SƠ SUẤT, MỤC ĐÍCH LỪA ĐẢO, GÂY HIỂU LẦM HOẶC CHỦ ĐÍCH VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NAMI EXCHANGE. MỘT SỐ PHÁN QUYẾT PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI HOẶC HẬU QUẢ NÊN GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

DÙ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, KHÔNG CÓ BẤT CỰ SỰ KIỆN NÀO MÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NAMI.EXCHANGE, CÁC PHÂN NHÁNH, CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, LUẬT SƯ, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP HAY NHÀ THẦU CỦA NAMI.EXCHANGE TỪ CÁC DỊCH VỤ CỦA NAMI.EXCHANGE, HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA NAMI.EXCHANGE HOẶC BẤT CỨ SẢN PHẨM NÀO KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NAMI.EXCHANGE VÀ CÁC PHÂN NHÁNH, DÙ DƯỚI HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC, VƯỢT QUÁ TỔNG PHÍ BẠN ĐÃ CHIA TRẢ CHO NAMI.EXCHANGE THEO CÁC QUY ĐỊNH NÀY TRONG VÒNG 12 THÁNG TRƯỚC THỜI ĐIỂM XẢY RA SỰ KIỆN PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

3. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho Nami.Exchange, nhà điều hành sàn giao dịch, các chi nhánh, nhà thầu, người cấp phép và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng từ bất kỳ khiếu nại, hành động, tố tụng, điều tra, yêu cầu, kiện tụng, chi phí và thiệt hại liên quan (bao gồm phí luật sư, tiền phạt hoặc hình phạt do bất kỳ cơ quan quản lý nào áp đặt) phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc bạn sử dụng hoặc hành vi liên quan đến Dịch vụ Nami.Exchange, (ii) hành vi vi phạm của bạn hoặc việc chúng tôi thực thi các Điều khoản này, hoặc (iii) bạn vi phạm bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange. Nếu bạn có nghĩa vụ bồi thường cho nhà điều hành Nami.Exchange, các chi nhánh, nhà thầu, người cấp phép và giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của họ theo các Điều khoản này, Nami.Exchange sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình, kiểm soát bất kỳ hành động nào hoặc tiếp tục và để xác định xem Nami.Exchange có muốn dàn xếp hay không, và nếu có, theo những điều khoản nào.

V. Thông báo

Xin lưu ý rằng tất cả các thông báo chính thức, tin tức, chương trình khuyến mãi, cuộc thi và airdrop sẽ được liệt kê trên https://nami.exchange/support/announcement.

BẠN HIỂU VÀ THƯỜNG XUYÊN THAM KHẢO CÁC TÀI LIỆU NÀY. NAMI.EXCHANGE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẤT CỨ THIỆT HẠI CÁ NHÂN NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC KHÔNG NẮM BẮT ĐƯỢC CÁC THÔNG TIN TỪ THÔNG BÁO CHÍNH THỨC.

VI. Chấm dứt hợp đồng
1. Đình chỉ tài khoản Nami.Exchange

Bạn đồng ý rằng Nami.Exchange sẽ có quyền đình chỉ ngay lập tức Tài khoản Nami.Exchange của bạn (và bất kỳ tài khoản nào thuộc sở hữu của các pháp nhân hoặc chi nhánh có liên quan), đáng băng hoặc khóa Tài sản kỹ thuật số hoặc tiền mã hóa trong tất cả các tài khoản đó và tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Nami .Exchange vì bất kỳ lý do gì bao gồm việc Nami.Exchange nghi ngờ bất kỳ tài khoản nào như vậy vi phạm các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào. Bạn đồng ý rằng Nami.Exchange sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn và đối với bất kỳ sửa đổi vĩnh viễn hoặc tạm thời nào đối với Tài khoản Nami.Exchange của bạn, hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ Nami.Exchange. Nami.Exchange sẽ có quyền lưu giữ và sử dụng dữ liệu giao dịch hoặc thông tin khác liên quan đến các Tài khoản Nami.Exchange đó. Các biện pháp kiểm soát tài khoản trên cũng có thể được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Tài khoản Nami.Exchange phải tuân theo thủ tục tố tụng của chính phủ, cuộc điều tra hình sự hoặc các vụ kiện tụng đang chờ xử lý khác;
 • Chúng tôi phát hiện các hoạt động bất thường trong Tài khoản Nami.Exchange;
 • Chúng tôi phát hiện truy cập trái phép vào Tài khoản Nami.Exchange;
 • Chúng tôi phải làm như vậy theo lệnh của tòa án hoặc lệnh của cơ quan quản lý / chính phủ.
2. Hủy tài khoản Nami.Exchange

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây, Nami.Exchange sẽ có quyền trực tiếp chấm dứt các Điều khoản này bằng cách hủy Tài khoản Nami.Exchange của bạn và sẽ được hưởng quyền nhưng không có nghĩa vụ phải đóng băng vĩnh viễn, hủy bỏ, trao đổi hoặc rút các tài sản trong Tài khoản của bạn, bao gồm:

 • sau khi Nami.Exchange chấm dứt các dịch vụ cho bạn;
 • bạn bị cáo buộc đăng ký hoặc đăng ký dưới tên của bất kỳ người nào khác với tư cách là Người dùng Nami.Exchange một lần nữa, trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • thông tin bạn đã cung cấp là không trung thực, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ;
 • khi các Điều khoản này được sửa đổi, bạn tuyên bố rằng bạn không sẵn sàng chấp nhận các Điều khoản đã sửa đổi bằng cách đăng ký hủy Tài khoản Nami.Exchange của bạn hoặc bằng các phương tiện khác;
 • bạn yêu cầu chấm dứt Dịch vụ Nami.Exchange; và
 • bất kỳ trường hợp nào khác mà Nami.Exchange cho rằng nên chấm dứt Dịch vụ Nami.Exchange.
Nếu Tài khoản Nami.Exchange của bạn bị chấm dứt, tài khoản và thông tin giao dịch đáp ứng các tiêu chuẩn lưu giữ dữ liệu sẽ được lưu trữ an toàn trong 5 năm. Ngoài ra, nếu giao dịch chưa hoàn thành trong quá trình chấm dứt tài khoản, Nami.Exchange sẽ có quyền thông báo cho đối tác của bạn về tình hình tại thời điểm đó. Bạn thừa nhận rằng việc thoát tài khoản do người dùng thực hiện (quyền xáa theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung - GDPR hoặc các quy định tương đương khác) cũng sẽ phải tuân theo giao thức chấm dứt được nêu ở trên.
Nếu Nami.Exchange được thông báo rằng bất kỳ Tài sản kỹ thuật số hoặc số tiền nào được giữ trong Tài khoản Nami.Exchange của bạn bị đánh cắp hoặc không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn, Nami.Exchange có thể, nhưng không có nghĩa vụ, tạm giữ và quản lý các khoản tiền bị ảnh hưởng và Tài khoản Nami.Exchange của bạn. Nếu Nami.Exchange thực hiện việc tạm giữ hành chính đối với một số hoặc tất cả tiền của bạn hoặc Tài khoản Nami.Exchange, Nami.Exchange có thể tiếp tục giữ như vậy cho đến khi tranh chấp đã được giải quyết và bằng chứng về giải pháp được Nami.Exchange chấp nhận. Nami.Exchange sẽ không liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào như vậy hoặc việc giải quyết tranh chấp. Bạn đồng ý rằng Nami.Exchange sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ khoản giữ nào như vậy, hoặc việc bạn không thể rút Tài sản kỹ thuật số hoặc tiền mã hóa hoặc thực hiện các giao dịch trong khoảng thời gian bị giữ như vậy.
3. Số tài sản còn lại sau khi Nami.Exchange Chấm dứt Tài khoản

Trừ khi được quy định trong điều 4 dưới đây, khi Tài khoản Nami.Exchange bị đáng / rút, tất cả số dư tài khoản còn lại (bao gồm các khoản phí và nghĩa vụ nợ với Nami.Exchange) sẽ được thanh toán ngay cho Nami.Exchange. Sau khi thanh toán tất cả các khoản phí chưa thanh toán cho Nami.Exchange (nếu có), Người dùng sẽ có 5 ngày làm việc để rút tất cả Tài sản kỹ thuật số hoặc tiền mã hóa từ tài khoản.

4. Số tiền còn lại sau khi Nami.Exchange chấm dứt tài khoản do gian lận, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản này

Nami.Exchange duy trì toàn quyền giám sát Tài sản kỹ thuật số, quỹ và dữ liệu / thông tin của Người dùng có thể được chuyển cho các cơ quan chính phủ trong trường hợp Nami.Exchange cần đình chỉ / đáng tài khoản phát sinh từ các cuộc điều tra gian lận, điều tra vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Những điều khoản này.

VII. Không phải lời khuyên tài chính

Nami.Exchange không phải là nhà môi giới, trung gian, đại lý hoặc cố vấn của bạn và không có mối quan hệ ủy thác hoặc nghĩa vụ đối với bạn liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc các quyết định hoặc hoạt động khác bị ảnh hưởng bởi bạn sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange. Nami.Exchange không liên lạc hoặc không cung cấp thông tin nào cho bạn nhằm mục đích hoặc sẽ được coi hoặc được hiểu là tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, tất cả các giao dịch được thực hiện tự động, dựa trên các thông số trong hướng dẫn đặt lệnh của bạn và phù hợp với quy trình thực hiện giao dịch đã đăng và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định xem bất kỳ khoản đầu tư, chiến lược đầu tư hoặc giao dịch liên quan nào có phù hợp với bạn không theo mục tiêu đầu tư có nhân, hoàn cảnh tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào từ đó. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý hoặc thuế về tình huống cụ thể của bạn. Nami.Exchange không khuyến nghị bạn nên mua, tìm kiếm, bán hoặc nắm giữ bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào. Trước khi đưa ra quyết định mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào, bạn nên tiến hành thẩm định của riêng mình và tham khảo ý kiến các cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Nami.Exchange sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định mà bạn đưa ra để mua, bán hoặc nắm giữ Tài sản kỹ thuật số dựa trên thông tin do Nami.Exchange cung cấp.

VIII. Tuân thủ Luật pháp địa phương

Người dùng có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương liên quan đến việc sử dụng hợp pháp Dịch vụ Nami.Exchange trong khu vực tài phán địa phương của họ cũng như các luật và quy định khác áp dụng cho Người dùng. Người dùng cũng phải chấp nhận, trong phạm vi luật pháp địa phương của họ, tất cả các khía cạnh thuế, việc khấu lưu, thu, báo cáo và nộp cho cơ quan thuế thích hợp của họ. TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NAMI.EXCHANGE ĐỀU HIỂU VÀ XÁC NHẬN RẰNG TIỀN CỦA HỌ ĐẾN TỪ NGUỒN HỢP PHÁP VÀ KHÔNG XUẤT XỨ TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP; NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý RẰNG Nami.Exchange SẼ YÊU CẦU HỌ HOẶC NGƯỜI KHÁC THU THẬP THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU CẦN THIẾT THEO PHÁP LUẬT LIÊN QUAN HOẶC LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ ĐỂ XÁC MINH TÍNH HỢP PHÁP CỦA NGUỒN VỐN VÀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN CỦA HỌ. Các cơ quan có thẩm quyền trên toàn cầu và sẽ không ngần ngại thu giữ, đóng băng, chấm dứt tài khoản và tiền mã hóa của Người dùng bị gắn cờ hoặc điều tra theo ủy quyền pháp lý.

IX. Chính sách bảo mật

Việc truy cập vào Dịch vụ Nami.Exchange sẽ yêu cầu gửi một số thông tin nhận dạng có nhân nhất định. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của Nami.Exchange tại https://www.Nami.Exchange.com/vi/privacy để biết tóm tắt về các nguyên tắc của Nami.Exchange về việc thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng có nhân.

X. Giải quyết tranh chấp: Nơi phán xử, Phán quyết trọng tài, Từ bỏ Hành động Tập thể

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY, VÌ PHẦN NÀY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LOẠI BỎ MỘT SỐ QUYỀN LỢI PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ, BAO GỒM CẢ CÁC VỤ KIỆN TẬP THỂ.

1. Thông báo Khiếu nại và Thời hạn Giải quyết Tranh chấp. Vui lòng liên hệ với Nami.Exchange trước! Nami.Exchange muốn giải quyết các mối quan tâm của bạn mà không cần đến các thủ tục pháp lý chính thức, nếu có thể. Nếu bạn có tranh chấp với Nami.Exchange, bạn nên liên hệ với Nami.Exchange. Nami.Exchange sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp nội bộ của bạn sớm nhất có thể. Các bên đồng ý thương lượng một cách thiện chí để giải quyết tranh chấp (các cuộc thảo luận sẽ được giữ bí mật và tuân theo các quy tắc hiện hành bảo vệ các cuộc thảo luận dàn xếp không được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào).
Trong trường hợp tranh chấp không thể được giải quyết một cách thỏa đáng và bạn muốn khẳng định một khiếu nại pháp lý chống lại Nami.Exchange, thì bạn đồng ý đưa ra cơ sở của khiếu nại đó bằng văn bản trong “Thông báo Khiếu nại”, như một hình thức thông báo trước đến Nami.Exchange. Thông báo Khiếu nại phải (1) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp, (2) đưa ra đề xuất các biện pháp giải quyết cụ thể, và (3) bao gồm email tài khoản Nami.Exchange của bạn. Thông báo Khiếu nại phải được gửi đến một địa chỉ email hoặc siêu liên kết được cung cấp trong thư từ của bạn với Nami.Exchange. Sau khi bạn đã cung cấp Thông báo Khiếu nại cho Nami.Exchange, tranh chấp được nêu trong Thông báo Khiếu nại có thể được Nami.Exchange hoặc bạn đệ trình lên trọng tài theo đoạn 2 của Phần này, bên dưới. Để tránh nghi ngờ, việc gửi tranh chấp cho Nami.Exchange để giải quyết nội bộ và gửi Thông báo khiếu nại cho Nami.Exchange là những điều kiện tiên quyết để bắt đầu một thủ tục trọng tài (hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác). Trong quá trình phân xử, số tiền của bất kỳ đề nghị dàn xếp nào do bạn hoặc Nami.Exchange đưa ra sẽ không được tiết lộ cho trọng tài viên.
2. Thỏa thuận Trọng tài. Bạn và Nami.Exchange đồng ý rằng, theo khoản 1 ở trên, bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi nào giữa bạn và Nami.Exchange phát sinh liên quan hoặc liên quan đến bất kỳ cách nào với các Điều khoản này hoặc mối quan hệ của bạn với Nami.Exchange với tư cách là người dùng có nhân của Nami (không phải tập thể người dùng), ngoại trừ các trường hợp được quy định dưới đây trong các trường hợp ngoại lệ đối với Thỏa thuận phân xử trọng tài. Bạn và Nami.Exchange đồng ý thêm rằng trọng tài sẽ có độc quyền phán quyết về quyền tài phán của riêng mình, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phản đối nào liên quan đến sự tồn tại, phạm vi hoặc hiệu lực của Thỏa thuận Trọng tài hoặc khả năng phân xử của bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu phản tố. Thỏa thuận Trọng tài là một thỏa thuận không chính thức hơn là một vụ kiện tại tòa án. KHÔNG CÓ THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN TRONG PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI, VÀ QUYỀN BỒI THẨM ĐƯỢC GIỚI HẠN. Có nhiều giới hạn trong phán quyết trọng tài so với tại tòa án. Trọng tài viên phải tuân theo thỏa thuận này và có thể đưa ra mức bồi thường thiệt hại tương tự như tòa án (bao gồm, nếu có, phí luật sư), ngoại trừ việc trọng tài viên không thể đưa ra biện pháp giải quyết theo hướng tuyên bố hoặc bắt buộc có lợi cho bất kỳ ai trừ các bên tham gia trọng tài. Các điều khoản trọng tài quy định trong Phần này sẽ vẫn còn hiệu lực khi các Điều khoản này chấm dứt. 
Quy tắc Trọng tài. Việc phán quyết trọng tài sẽ tuân theo Quy tắc Trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế (“ICC”) sau đó có hiệu lực (“Các Quy tắc ICC”), như được sửa đổi bởi Mục X. Việc phân xử sẽ do Tòa án Quốc tế của Trọng tài của ICC. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, sẽ chỉ có một trọng tài viên được chỉ định phù hợp với Quy tắc ICC. Mọi phán quyết trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, trừ khi có yêu cầu khác bởi luật bắt buộc của một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ cơ quan tài phán nào khác. Bất kể cách thức mà trọng tài được tiến hành, trọng tài viên sẽ đưa ra một quyết định bằng văn bản có lý do đủ để giải thích những phát hiện và kết luận cần thiết làm cơ sở cho quyết định và phán quyết, nếu có. THẨM QUYỀN VỀ BẤT KỲ KHOẢN BỒI THƯỜNG NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG BẤT KỲ TÒA ÁN NÀO CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BÊN (HOẶC TRÊN TÀI SẢN CỦA BÊN) ĐỐI DIỆN VỚI BÊN PHẢI CHI TRẢ KHOẢN BỒI THƯỜNG.
Thời gian nộp hồ sơ: BẤT KỲ KHIẾU NẠI TRỌNG TÀI NÀO CHỐNG LẠI Nami.Exchange CẦN ĐƯỢC TIẾN HÀNH BẰNG CÁCH GỬI VĂN BẢN TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM, SAU NGÀY BÊN KHIẾU NẠI BIẾT TỚI HOẶC GHI NHẬN HÀNH ĐỘNG GÂY KHIẾU NẠI; VÀ SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ QUYỀN KHIẾU NẠI NÀO KHÔNG ĐƯỢC XÁC NHẬN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ. KỲ HẠN 1 NĂM NÀY BAO GỒM THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ ĐƯỢC THIẾT LẬP TRONG KHOẢN 1 CỦA MỤC NÀY. Nếu luật hiện hành cấm thời hạn một năm để xác nhận các khiếu nại, thì bất kỳ khiếu nại nào cũng phải được xác nhận trong khoảng thời gian ngắn nhất được luật hiện hành cho phép. 
Quá trình; Lưu ý: Bên có ý định tìm kiếm trọng tài sau khi kết thúc Thời hạn Giải quyết Tranh chấp được quy định tại khoản 1 ở trên, phải gửi yêu cầu đến ICC theo Quy tắc của ICC. Nếu chúng tôi yêu cầu phân xử đối với bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư mà bạn đã cung cấp. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo nào được gửi đến email hoặc địa chỉ gửi thư này sẽ được coi là có hiệu lực cho mọi mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn các quyết định về tính thích hợp của dịch vụ. Bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng địa chỉ email và / hoặc địa chỉ gửi thư trong hồ sơ với Nami.Exchange là cập nhật và chính xác. 
Ghế của Trọng tài: Vị trí ghế của trọng tài sẽ là Thụy Sĩ. 
Địa điểm Điều trần: Địa điểm của bất kỳ phiên điều trần trọng tài trực tiếp nào sẽ là Thụy Sĩ, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. 
Luật điều chỉnh / Quyền tài phán: Luật điều chỉnh của trọng tài sẽ được xác định theo Quy tắc của ICC. 
Bảo mật. Các bên đồng ý rằng trọng tài sẽ được giữ bí mật. Sự tồn tại của trọng tài, bất kỳ thông tin không công khai nào được cung cấp trong trọng tài và bất kỳ đệ trình, lệnh hoặc phán quyết nào được đưa ra trong trọng tài (gọi chung là “Thông tin bí mật”) sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào ngoại trừ hội đồng trọng tài, ICC, các bên, cố vấn của họ, chuyên gia, nhân chứng, kế toán và kiểm toán viên, công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, và bất kỳ người nào khác cần thiết cho việc tiến hành trọng tài. Bất chấp những điều đã nái ở trên, một bên có thể tiết lộ Thông tin bí mật trong phạm vi mà việc tiết lộ có thể được yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, bảo vệ hoặc theo đuổi quyền hợp pháp, thực thi hoặc kháng cáo khoản bồi thường trong các thủ tục pháp lý trung thực. Điều khoản bảo mật này sẽ vẫn còn hiệu lực ngay cả khi chấm dứt các Thỏa thuận này và bất kỳ phán quyết trọng tài nào được đưa ra theo các thỏa thuận này.
3. Bãi bỏ Hành động Tập thể. Bạn và Nami.Exchange đồng ý rằng bất cứ xác nhận nào liên quan đến các Thỏa thuận này hoặc mối quan hệ của bạn với Nami.Exchange với vai trò là một người dùng của Nami.Exchange (cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm, quy chế, gian lận, xuyên tạc hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và cho dù các xác nhận trước hay sau khi kết thúc Thỏa thuận này) sẽ được đưa tới cho các đối tượng khác trong một phán quyết trọng tài với tư cách khiếu nại có nhân, mà không phải là đại diện trong một khiếu nại tập thể. Bạn và Nami.Exchange đồng ý từ bỏ mọi quyền đối với các khiếu nại như vậy được đưa ra, xét xử hoặc phân xử với tư cách là một hành động tập thể, tập thể, đại diện hoặc luật sư tư nhân, trong phạm vi luật hiện hành cho phép. Không được phép kết hợp hoặc hợp nhất các khiếu nại trọng tài riêng lẻ thành một khiếu nại trọng tài duy nhất mà không có sự đồng ý của tất cả các bên, bao gồm cả Nami.Exchange.
4. Các sửa đổi. Nami.Exchange có quyền cập nhật, sửa đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với Phần X liên quan đến Thỏa thuận Trọng tài của các bên, tuân theo luật hiện hành. Bạn đồng ý và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng sự hiểu biết của bạn về Phần này được cập nhật. Theo luật hiện hành, việc bạn tiếp tục sử dụng tài khoản Nami.Exchange sẽ được coi là bạn chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào đối với Phần X liên quan đến Thỏa thuận Trọng tài của các bên. Bạn đồng ý rằng nếu bạn phản đối các sửa đổi đối với Phần X, Nami.Exchange có thể chặn quyền truy cập vào tài khoản của bạn trong khi tài khoản của bạn bị đáng. Trong những trường hợp như vậy, Điều khoản Sử dụng trước khi sửa đổi sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi tài khoản của bạn bị đáng.
Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì hoặc ở bất kỳ mức độ nào, phần còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thi hành được và phần không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ có hiệu lực trong phạm vi cao nhất được pháp luật cho phép với tài khoản đang chờ đáng của bạn.
XI. Điều khoản khác
 1. Các Bên độc lập. Nami.Exchange là một nhà thầu độc lập nhưng không phải là đại lý của bạn trong việc thực hiện các Điều khoản này. Các Điều khoản này sẽ không được hiểu là sự kiện hoặc bằng chứng về sự liên kết, liên doanh, đối tác hoặc nhượng quyền thương mại giữa các bên.
 2. Toàn bộ Thỏa thuận. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về việc sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange và sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó giữa các bên. Không sử dụng quy tắc thương mại hoặc thông lệ thông thường khác hoặc phương pháp giao dịch giữa các bên để sửa đổi, giải thích, bổ sung hoặc thay đổi các điều khoản ở đây.
 3. Phiên dịch và sửa đổi. Nami.Exchange có quyền thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi và / hoặc thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được công bố trên trang web Nami.Exchange. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các trang có liên quan trên các trang web / ứng dụng của chúng tôi để xác nhận phiên bản mới nhất của các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào như vậy, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange và hủy tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản này, Nami.Exchange sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sửa đổi hoặc chấm dứt nào đối với Dịch vụ Nami.Exchange của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc việc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ Nami.Exchange.
 4. Trường hợp bất khả kháng. Nami.Exchange sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện theo yêu cầu của các Điều khoản này vì bất kỳ nguyên nhân hoặc điều kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Nami.Exchange.
 5. Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì tính không hợp lệ hoặc khả năng thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của các Điều khoản này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và phần không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ có hiệu lực ở mức độ cao nhất có thể .
 6. Chuyển nhượng. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào để sử dụng Dịch vụ Nami.Exchange hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Nami.Exchange, bao gồm bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến việc thực thi pháp luật hoặc thay đổi quyền kiểm soát. Nami.Exchange có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần thông báo hoặc nhận được sự đồng ý hoặc chấp thuận của bạn.
 7. Từ bỏ. Việc một bên không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu thực hiện bất kỳ lúc nào sau đó của bên đó. Đồng thời, sự từ bỏ của một bên để tìm kiếm sự khắc phục đối với việc bên kia vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản hiện hành sẽ không cấu thành sự từ bỏ của bên đó đối với bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào tiếp theo của bên kia hoặc của chính điều khoản.
 8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về trang web của bên thứ ba. Bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba từ Dịch vụ Nami.Exchange không ngụ ý chứng thực bởi Nami.Exchange đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm nào được trình bày trong đó, Nami.Exchange cũng không đảm bảo tính chính xác của thông tin có trên chúng. Nếu bạn bị tổn thất do sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đó, Nami.Exchange sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất đó. Ngoài ra, vì Nami.Exchange không kiểm soát các điều khoản sử dụng hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba, bạn nên đọc và hiểu kỹ các chính sách đó.
 9. Các vấn đề liên quan đến Apple Inc. Nếu bạn sử dụng bất kỳ thiết bị nào do Apple Inc. sản xuất để tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại hoặc chương trình khen thưởng nào thông qua Nami.Exchange Services, các hoạt động và chương trình đó được cung cấp bởi Nami.Exchange và không liên kết với Apple Inc. trong bất cứ cách nào.
 10. Thông tin liên hệ. Để biết thêm thông tin về Nami.Exchange, bạn có thể tham khảo thông tin về doanh nghiệp được tìm thấy trên các trang web của Nami.Exchange. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với Nami.Exchange để được giải thích rõ qua nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected]