Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay để trải nghiệm các sản phẩm từ Nami Exchange
Tỷ lệ phí
Spot
NAMI Futures
NAO Futures

Cấp độ

VIP 0

NAMI

0 NAMI
Maker/Taker
0.1000% / 0.1000%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.07500% / 0.07500%

Cấp độ

VIP 1

NAMI

20,000 NAMI
Maker/Taker
0.07800% / 0.07900%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.05850% / 0.05925%

Cấp độ

VIP 2

NAMI

50,000 NAMI
Maker/Taker
0.07600% / 0.07800%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.05699% / 0.05850%

Cấp độ

VIP 3

NAMI

100,000 NAMI
Maker/Taker
0.07300% / 0.07600%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.05475% / 0.05699%

Cấp độ

VIP 4

NAMI

200,000 NAMI
Maker/Taker
0.07000% / 0.07300%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.05250% / 0.05475%

Cấp độ

VIP 5

NAMI

500,000 NAMI
Maker/Taker
0.06500% / 0.06999%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.04874% / 0.05250%

Cấp độ

VIP 6

NAMI

1,000,000 NAMI
Maker/Taker
0.06000% / 0.06500%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.04500% / 0.04874%

Cấp độ

VIP 7

NAMI

2,000,000 NAMI
Maker/Taker
0.05500% / 0.06000%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.04125% / 0.04500%

Cấp độ

VIP 8

NAMI

3,000,000 NAMI
Maker/Taker
0.05000% / 0.05500%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.03750% / 0.04125%

Cấp độ

VIP 9

NAMI

5,000,000 NAMI
Maker/Taker
0.04000% / 0.04500%
Maker/Taker (giảm 25% với NAMI)

0.03000% / 0.03375%

"Maker" là lệnh giao dịch dạng giới hạn chờ khớp ở mức giá giới hạn, "Taker" là lệnh giao dịch dạng thị trường, được khớp ngay lập tức ở giá thị trường.Đọc thêm
Giới thiệu bạn bè cùng giao dịch để nhận hoa hồng 20%.Đọc thêm