Cấp độ tài khoản: VIP 0
Bạn muốn nâng cấp VIP?
Phí giao dịch Spot
Maker0.07500%0.1000%
Taker0.07500%0.1000%
Khả dụng:
Phí USDT Futures
Maker0.042000%0.06000%
Taker0.042000%0.06000%
Phí VNDC Futures
Maker0.042000%0.06000%
Taker0.042000%0.06000%
Tỉ lệ phí
Giao dịch Spot
USDT Futures
VNDC Futures
Cấp độNAMIMaker / TakerMaker / TakerGiảm 25% với NAMI
VIP 0 00.1000% / 0.1000%0.07500% / 0.07500%
VIP 1 20,0000.07800% / 0.07900%0.05850% / 0.05925%
VIP 2 50,0000.07600% / 0.07800%0.05699% / 0.05850%
VIP 3 100,0000.07300% / 0.07600%0.05475% / 0.05699%
VIP 4 200,0000.07000% / 0.07300%0.05250% / 0.05475%
VIP 5 500,000 0.06500% / 0.06999%0.04874% / 0.05250%
VIP 6 1,000,0000.06000% / 0.06500%0.04500% / 0.04874%
VIP 7 2,000,0000.05500% / 0.06000%0.04125% / 0.04500%
VIP 8 3,000,0000.05000% / 0.05500%0.03750% / 0.04125%
VIP 9 5,000,0000.04000% / 0.04500%0.03000% / 0.03375%
"Taker" là lệnh giao dịch ở giá thị trường (market price)."Maker" là lệnh giao dịch ở giá giới hạn (limited price).Xem thêm
Giới thiệu bạn bè cùng giao dịch để nhận hoa hồng 20%.Xem thêm
Với mỗi lệnh Futures đang mở, Nami Exchange áp dụng mức phí duy trì lệnh là 0.0015% trên khối lượng giao dịch trừ đi ký quỹ với mỗi giờ duy trì lệnh.