Giới thiệu Điểm Dự đoán và Điểm Dùng vốn với giao dịch Futures
06/06/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm cung cấp thêm công cụ hỗ trợ người dùng đánh giá hiệu quả giao dịch Futures, Nami Exchange chính thức giới thiệu 2 chỉ số mới là Điểm Dự đoánĐiểm Dùng vốn từ 14:00 ngày 06.06.2024 (giờ Việt Nam).


Điểm Dự đoán là gì?

Điểm Dự đoán được tính toán sau mỗi lần đóng lệnh thành công, được sử dụng để đánh giá khả năng nhận định của người dùng trước sự biến động giá của tài sản giao dịch từ lúc vị thế được mở qua lệnh thị trường hoặc được khớp qua lệnh giới hạn cho đến khi vị thế được đóng (một phần hoặc toàn bộ).

Điểm Dự đoán cấu thành bởi 3 thông số: Khoảng cách giữa giá mở và giá lời cao nhất, Khoảng cách giữa giá mở và giá lỗ nhiều nhất, Khoảng cách giữa giá mở và giá đóng thực tế.

Trong đó, Giá lời và Giá lỗ được tính cùng chiều với vị thế: vị thế Long sẽ có giá lời tuyệt đối lớn hơn và giá lỗ tuyệt đối nhỏ hơn giá mở, ngược lại, vị thế Short sẽ có giá lời tuyệt đối nhỏ hơn và giá lỗ tuyệt đối lớn hơn giá mở.

Vị thế có Điểm Dự đoán càng lớn thể hiện khả năng nhận định biến động giá càng sắc bén, ví dụ vị thế được đóng ở mức giá lời cao nhất có thể có trong toàn bộ thời gian tồn tại. Ngược lại, Điểm Dự đoán thấp thể hiện khả năng nhận định biến động giá chưa chính xác, ví dụ vị thế được đóng ở mức giá lỗ nhiều nhất có thể có trong toàn bộ thời gian tồn tại.


Điểm Dùng vốn là gì?

Dựa trên Điểm Dự đoán, Điểm Dùng vốn là chỉ số thể hiện đánh giá kết hợp khả năng nhận định biến động giá tài sản giao dịch và tâm lý giao dịch dựa trên khối lượng giao dịch thực tế của mỗi vị thế.

Trong hai vị thế có cùng Điểm Dự đoán, tức cùng được đóng ở giá lời tốt nhất có thể, vị thế nào có khối lượng giao dịch lớn hơn sẽ có Điểm Dùng vốn cao hơn.


Lưu ý

  • Việc tính toán Điểm Dự đoán và Điểm Dùng vốn không áp dụng với các lệnh Thêm ký quỹ (do không làm thay đổi Khối lượng vị thế)
  • Với các vị thế được thêm khối lượng hoặc đóng từng phần, khối lượng vị thế sẽ được phân bổ cho từng lệnh đóng theo nguyên tắc làm tràn, khối lượng hình thành trước sẽ được tính trước cho mỗi lần đóng
  • Mỗi người dùng sẽ có tổng Điểm Dự đoán và Điểm Dùng vốn khác nhau dựa trên điểm từ tất cả các lệnh đã đóng

Công thức cơ bản

Khoảng cách giữa giá mở và giá lời cao nhất = Giá trị tuyệt đối của (Giá lời cao nhất - Giá mở) / Giá mở x 100%

Khoảng cách giữa giá mở và giá lỗ nhiều nhất = Giá trị tuyệt đối của (Giá lỗ nhiều nhất - Giá mở) / Giá mở x 100%

Khoảng cách giữa giá mở và giá đóng với vị thế Long = (Giá đóng - Giá mở) / Giá mở x 100%

Khoảng cách giữa giá mở và giá đóng với vị thế Short = (Giá mở - Giá đóng) / Giá mở x 100%

Lưu ý: Khoảng cách giữa giá lời cao nhất và giá lỗ nhiều nhất với Giá mở được tính bằng 0% khi:

  • Giá lời cao nhất nhỏ hơn Giá mở và Giá lỗ thấp nhất lớn hơn Giá mở với vị thế Long
  • Giá lời cao nhất cao hơn Giá mở và Giá lỗ thấp nhất nhỏ hơn Giá mở với vị thế Short

Điểm Dự đoán = (Khoảng cách giữa giá mở và giá lời cao nhất - Khoảng cách giữa giá mở và giá lỗ cao nhất + Khoảng cách giữa giá mở và giá đóng) * 100

Điểm Dùng vốn = Điểm Dự đoán x Tổng Khối lượng / Chỉ số giảm trừ khối lượng

Trong đó, Chỉ số giảm trừ khối lượng = 100,000,000 VNST, 100,000,000 VNDC hoặc 5,000 USDT


Ví dụ minh họa về Điểm Dự đoán và Điểm dừng vốn

Với các vị thế được mở và đóng toàn bộ:

Vị thế 1Vị thế 2Vị thế 3
Vị thếLong BTC/VNSTLong BTC/VNSTLong BTC/VNST
Giá mở1,450,000,0001,445,000,0001,445,000,000
Giá lời cao nhất1,540,000,0001,540,000,0001,540,000,000
Giá lỗ nhiều nhất1,430,000,0001,430,000,0001,430,000,000
Giá đóng1,460,000,0001,460,000,0001,470,000,000
Khoảng cách giá lời6.2069%6.5744%6.5744%
Khoảng cách giá lỗ1.3793%1.0381%1.0381%
Khoảng cách giá đóng0.6897%1.0381%1.7301%
Ký quỹ10,000,00020,000,0001,600,000
Đòn bẩy10050125
Khối lượng mở1,000,000,0001,000,000,000200,000,000
Khối lượng đóng1,006,896,5521,010,380,623203,460,208
Lợi nhuận6,896,55210,380,6233,460,208
Tỷ lệ lợi nhuận68.97%51.90%216.26%
Điểm Dự đoán5.526.577.27
Điểm Dùng vốn110.73132.1729.32

Với một vị thế có Đóng một phần và Thêm khối lượng:

Vị thế 1 - GốcVị thế 1 - Đóng 1 phầnVị thế 1 - Thêm KLVị thế 1 - Đóng toàn bộTổng điểm
Đóng lệnh gốc còn lạiĐóng KL còn lại
Giá mở1,450,000,0001,450,000,0001,465,000,0001,450,000,0001,465,000,000
Giá lời cao nhất1,480,000,0001,540,000,0001,540,000,000
Giá lỗ nhiều nhất1,440,000,0001,440,000,0001,460,000,000
Giá đóng1,460,000,0001,470,000,0001,470,000,000
Khoảng cách giá lời2.0690%6.2069%5.1195%
Khoảng cách giá lỗ0.6897%0.6897%0.3413%
Khoảng cách giá đóng0.6897%1.3793%0.3413%
Ký quỹ10,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
Đòn bẩy100100100100100
Khối lượng mở1,000,000,000500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000
Khối lượng đóng503,448,276506,896,552501,706,485
Lợi nhuận3,448,2766,896,5521,706,485
Tỷ lệ lợi nhuận68.97%137.93%34.13%
Điểm Dự đoán2.076.905.1214.08
Điểm Dùng vốn20.7669.4451.28141.48

Hiển thị Điểm Dự đoán và Điểm Dùng vốn

Điểm Dự đoán và Điểm Dùng vốn sẽ được hiển thị trong phần thông tin từng vị thế tại giao diện Chi tiết lệnh và mục Lịch sử lệnh với từng người dùng, đồng thời sẽ được tích hợp hiển thị tại giao diện Thống kê Futures

2 loại điểm này cũng sẽ được hiển thị trong phần thông tin Chuyên gia của sản phẩm Giao dịch sao chép.

Trân trọng,


Thông tin thêm:

Trân trọng,

Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với hơn 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: